January 17, 2022

2 Guns ดวล ปล้น สนั่นเมือง

2 Guns ดวล ปล้น สนั่นเมือง เรื่องของ 2 เจ้าหน้าที่รัฐที่หน่วยที่สังกัดต่างกันและไม่รู้จักกัน ต้องมาแฝงตัวทำภารกิจเดียวกัน ในเมื่อทั้งสองต่างไม่รู้กัน ทำให้หวาดระแวงกัน และเมื่อพวกเขาสามารถทำภารกิจบรรลุผล พวกเขากลับถูกปฏิเสธว่าเป็นลูกน้องในสังกัดจนถูกจับกุม ชีวิตพวกเขากำลังจะพัง ทางเดียวที่จะรอดคือ พวกเขาต้องเชื่อใจกันและร่วมมือกันเพื่อหาทางออกและพิสูจน์ตัวเองให้ได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *