February 1, 2023

ผบ.ตร.อนุมัติถ่ายทำหนังมอร์มอน | ข่าว

คณะกรรมการเทศมณฑลของทิลลามุกอนุมัติการถ่ายทำภาพยนตร์เกี่ยวกับศาสนาของมอร์มอนบนคาบสมุทรบาโยเชียนในการประชุมประจำสัปดาห์เมื่อวันพุธที่แล้ว

กรรมการกล่าวถึงวาระสั้นๆ ก่อนฟังการนำเสนอเกี่ยวกับภาพยนตร์
Source by [author_name]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *