December 4, 2021

The Aftermath (2019) อาฟเตอร์แมท

The Aftermath (2019) อาฟเตอร์แมท  เรื่องราวหลังสงครามโลก The Aftermath ครั้งที่ 2 พันเอก Lewis และภรรยาของเขา Rachael Morgan ที่ต้องเข้ามาอยูในบ้านหลังใหม่ หลังจากที่แต่งงานกัน แต่พวกเขาต้องแชร์บ้านอยู่ร่วมกับเจ้าของบ้านคนเก่า ทำให้เรื่องราววุ่นวายเกิดขึ้น!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *