July 4, 2022

Chappie จักรกลเปลี่ยนโลก

เด็กทุกคนมีความฝัน… แชปปี้ (Chappie) …หุ่นยนต์ที่มีห­ัวใจเป็นคน ก็มีความฝันไม่ต่างจากเด็กคนอื่นๆ หุ่นยนต์ที่มีความแตกต่าง เค้ามีทั้งพรสวรรค์ ความพิเศษ และความเป็นอัจฉริยะ แวดล้อมด้วยสิ่งที่ชักจูงมากมายจากมนุษย์ ดีบ้างเลวบ้าง ไม่ต่างจากเด็กคนหนึ่งที่ถูกเลี้ยงมาโดยผู­้ใหญ่ที่อาจจะเป็นคนดีหรือคนเลว แต่ไม่ว่าอย่างไร แชปปี้ก็หนีความจริงไปไม่ได้ว่า เขาเป็นเพียงแค่หุ่นยนต์ตัวหนึ่งเท่านั้น แต่หุ่นยนต์ตัวนี้จะเปลี่ยนใจของคนทั้งโลก­ไปตลอดกาล

Leave a Reply

Your email address will not be published.