July 4, 2022

Cloud Atlas หยุดโลกข้ามเวลา

เรื่องราวในหลายศตวรรษทั่วทุกทวีป จะเล่าถึงเรื่องราวการกระทำของมนุษย์ที่จะ ส่งผลต่อชีวิตใหม่ ที่ไม่มีใครกล้าปฏิเสธความเป็นไปที่ผ่านมา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและส่งผลต่อในอนาคต เมื่ออุดมการณ์อันคงมั่นในอดีตถูกส่งข้ามผ่านห้วงเวลานับ 600 ปีของมนุษยชาติ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.