September 28, 2022

Divergent คนแยกโลก

ดูหนังออนไลน์ Divergent คนแยกโลก เป็นหนังที่น่าดูมากค่ะ เข้าชมทีคนเต็มๆๆ ในหนังเรื่องนี้ผู้คนถูกแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ตามลักษณะนิสัย และเมื่ออายุครบ 16 ปี มีสิทธิ์เลือกตัวตนว่าต้องการอยู่กลุ่มไหนเมื่อเลือกแล้วจะไม่สามารถกลับมาอยู่กลุ่มเดิมได้ แยกกันอยู่ต่างคนต่างอยู่ คิดเสมอว่า กลุ่มสำคัญกว่าสายเลือด

Leave a Reply

Your email address will not be published.