December 4, 2021

THE EDGE OF DEMOCRACY (2019)

THE EDGE OF DEMOCRACY (2019)  การผสมผสานของสารคดีทางการเมืองและบันทึกความทรงจำส่วนตัวในผลงานที่สืบสาวความจริงที่ซับซ้อนเบื้องหลังการบริหารประเทศของประธานาธิบดีสองคนของบราซิล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *