January 29, 2022

Frequency เจาะเวลาผ่าความถี่ฆ่า

เมื่อมีปรากฏการณ์ที่หายากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจอห์นซัลลิแวนโอกาสที่จะพูดกับพ่อของเขา 30 ปีในอดีตเขาใช้โอกาสที่จะป้องกันไม่ให้พ่อของเขาเสียชีวิตที่น่าเศร้า หลังจากการกระทำของเขาโดยไม่ได้ตั้งใจก่อให้เกิดการฆาตกรรมที่โหดร้ายเขาและพ่อของเขาต้องหาแนวทางในการแก้ไขผลของการเปลี่ยนแปลงเวลา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *