December 4, 2021

GRASS IS GREENER (2019) กัญชา เขียวแต่ไม่เท่าเทียม

GRASS IS GREENER (2019) กัญชา เขียวแต่ไม่เท่าเทียม  กัญชาจุดประกายให้ดนตรีแจ๊สและฮิปฮอป และทำให้การต่อต้านยาเสพติดที่ฝังรากลึกอยู่ในความเหลื่อมล้ำทางผิวปะทุ ผู้เชี่ยวชาญจะค้นลึกถึงความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของอเมริกากับกัญชา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *