December 2, 2021

HOTEL MUMBAI (2018) มุมไบ เมืองนรกแตก

HOTEL MUMBAI (2018) มุมไบ เมืองนรกแตก  เรื่องราวที่แท้จริงของการโจมตีของผู้ก่อการร้าย Taj Hotel ในมุมไบ พนักงานของโรงแรมเสี่ยงชีวิตเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยเนื่องจากผู้คนเสียสละไม่ได้คิดเพื่อปกป้องตนเองและครอบครัว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *