December 2, 2021

THE KING’S CASE NOTE (2017)

THE KING’S CASE NOTE (2017) พระราชาที่แสนทรงปัญญา และข้ารับใช้หน้าใหม่จากกรมอาลักษณ์ คอยค้นหาความจริงที่อยู่เบื้องหลังของคดีที่จะมาสั่นคลอนบัลลังก์และความมั่นคงของประเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *