November 30, 2021

MIRAGE (2018) ภาพลวงตา

ช่องโหว่ในห้วงเวลาทำให้เบราสามารถช่วยชีวิตเด็กชายคนหนึ่งเมื่อ 25 ปีก่อนไว้ได้ แต่เธอกลับต้องสูญเสียลูกสาวที่ตัวเองพยายามต่อสู้เพื่อนำเธอกลับมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *