July 5, 2022

Moulin Rouge! มูแลง รูจ

ดูหนังออนไลน์ Moulin Rouge! มูแลง รูจ เรื่องราวในภาพยนตร์เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1899 ที่โรงละครมูแลงรูจ ย่านมองมาร์ต ในกรุงปารีส ซึ่งมีจุดเด่นที่อาคารโรงละครเป็นรูปกังหันลม (ภาษาฝรั่งเศสเรียกว่า มูแลงส์)

Leave a Reply

Your email address will not be published.