October 26, 2021

Red Eagle อินทรีย์แดง

ในปี พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) มีการสร้างโรงงานพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์ภายใต้การอนุมัติของกลุ่มนักการเมืองคอรัปชั่นและกระหายในอำนาจ ประชาชนพากันโกรธเกรี้ยวเพราะคัดค้านการสร้างโรงงาน แต่ก็ทำอะไรไม่ได้ แล้วฮีโร่ก็ถือกำเนิดขึ้น ขับไล่อาชญากรและผู้คอรัปชั่น ฆ่าทุกคนที่เป็นภัยต่อสันติสุขของเมือง เขาทิ้งนามบัตรชื่อของเขาไว้ว่าเป็น อินทรีแดง แต่อย่างไรก็ตาม ฮีโร่ก็ถูกตามล่าเมื่อนักการเมืองส่งผู้ร้ายตัวฉกาจออกมาซึ่งรู้จักในชื่อ ปีศาจดำ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *