November 30, 2021

SEE YOU YESTERDAY (2019) ย้อนเวลายื้อชีวิต

SEE YOU YESTERDAY (2019) ย้อนเวลายื้อชีวิต  ขณะที่วัยรุ่นอัจฉริยะสองคนพยายามฝึกความชำนาญในการท่องเวลา เหตุการณ์น่าสลดใจของตำรวจทำให้พวกเขาต้องเสี่ยงอันตรายเพื่อเดินทางกลับไปยังอดีตหลายครั้ง ย้อนเวลายื้อชีวิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *