November 29, 2021

TONY ROBBINS: I AM NOT YOUR GURU (2016)

TONY ROBBINS: I AM NOT YOUR GURU (2016)  ลูกค้าของโทนี รอบบินส์สาบานว่าวิธีฝึกการใช้ชีวิตแบบไม่ธรรมดาของเขาได้ผลจริงๆ ภาพยนตร์เรื่องนี้เปิดเผยให้เห็นภาพหลังม่านของงานประจำปีสุดยิ่งใหญ่ของเขา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *